ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a Start Garancia Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045508, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint adatkezelő abból a célból kezeli, illetőleg dolgozza fel, hogy a megadott elérhetőségeken tájékoztatást adjon a legfrissebb híreiről. A „Feliratkozás” gombra kattintással Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

A Startgarancia.hu az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását, illetve azok indoklás nélküli törlését. Amennyiben vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, kérelmét az alábbi módokon tudja eljuttatni az adatkezelőhöz:

Start Garancia Zrt. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott adatvédelmi azonosító száma: NAIH-96796/2016.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Start Garancia Zrt.-nél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a Start Garancia Zrt. megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Start Garancia Zrt. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg a Startgarancia.hu határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.