H I R D E T M É N Y

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről

Érvényes: 2016. augusztus 30. napjától

 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja

 

Termék Befektetési tőkegarancia
Garanciadíj a vállalt garancia értékének

évi 1% – 4%-a

 

A Garanciadíj megállapítása, a fenti határértékeken belül, egyedileg kerül meghatározásra. A Garanciadíj pontos mértékét az adott garancia iránti igénylés elbírálása során, az ügylet kockázatelemzése és kockázatértékelése alapján a Start Zrt. állapítja meg és arról az Ügyfelet, az igénylés pozitív elbírálása esetén, a kezességvállalásról szóló értesítésben tájékoztatja.

A Garanciadíj számításának alapja a Start Zrt. tőkegaranciájának értéke. A Garanciadíj a Start Zrt. számlája ellenében félévente előre fizetendő. A Start Zrt. garanciavállalása díjának kiszámítása 365/360 nap figyelembevételével, a következő képlet alapján történik:

 

                   garancia összege x garanciadíj (%) x futamidő naptári napokban

garanciadíj =   ————————————————————————————————

360

 

 

 1. Befektetési Tőkegarancia Hozamrészesedési Díja

 

Termék Befektetési tőkegarancia
Hozamrészesedési Díj a garancia futamidején belül a befektetés garantált részén elért hozam 3-8%-a

 

A Hozamrészesedési Díj megállapítása egyedileg kerül meghatározásra. A Hozamrészesedési Díj pontos mértékét az adott garancia iránti igénylés elbírálása során, az ügylet kockázatelemzése és kockázatértékelése alapján a Start Zrt. állapítja meg és arról az Ügyfelet, az igénylés pozitív elbírálása esetén, a kezességvállalásról szóló értesítésben tájékoztatja.

Az Ügyfél a garancia futamidején belül a befektetés és tagi kölcsön garanciával fedezett részén realizált hozama, kamat- és díjbevétele meghatározott százalékát (3-8%-át) Hozamrészesedési Díjként köteles a Start Zrt-nek megfizetni. Az Ügyfél befektetése és tagi kölcsöne garanciával fedezett részén realizált hozamát az alábbiak szerint kell kiszámítani.

2.1. Tőkebefektetés hozama

 

           G

——————    X   (P + D – I) , ahol

           I

 

G = a teljes pénzbeli hozzájárulás garantált részének értéke;

I = az Ügyfél által befizetett teljes pénzbeli hozzájárulás;

P = az Ügyfél által szerzett tulajdonosi részesedés értékesítéséből származó bevétel;

D = az Ügyfélnek, mint a céltársaság tulajdonosának, a céltársaság által kifizetett tulajdonosi jövedelmek (különösen, de nem kizárólag, osztalék, tőkeleszállításból származó visszafizetés, opciós díj, saját részvény vagy üzletrész céltársaság általi visszavásárlása, illetve bármely tulajdonosi bevétel) együttes összege.

 

A hozammal az Ügyfélnek legkésőbb a céltársaságból történt teljes kiszállását követő 30. napon kell elszámolnia. Amennyiben a teljes kiszállásra a garancia futamidején belül nem kerül sor, akkor az Ügyfélnek legkésőbb a Futamidő lejártát követő 30. napon kell a realizált hozammal elszámolnia.

2.2. Folyósított kölcsön hozama

 

           GL

——————–     X   DL , ahol

            L

 

GL = a tagi kölcsön garantált részének értéke;

L = az Ügyfél által folyósított tagi kölcsön tőkeösszege;

DL = a céltársaság által az Ügyfélnek fizetett ügyleti és késedelmi kamat, valamint a tagi kölcsönhöz kapcsolódó egyéb díjak összege.

 

A hozammal az Ügyfélnek legkésőbb a tagi kölcsön teljes visszafizetését követő 30. napon kell elszámolnia. Amennyiben a kölcsön teljes visszafizetésére a garancia futamidején belül nem kerül sor, akkor az Ügyfélnek legkésőbb a futamidő lejártát követő 30. napon kell a kölcsön hozamával elszámolnia.

 

 1. Vissza nem térítendő uniós és munkahelyteremtő támogatásokhoz kapcsolódó pályázati kezességvállalás Kezességi Díja

 

Termék Kezességi Díj (féléves díjfizetés esetén)
Pályázati kezességvállalás a garanciavállalás összegének évi 1% – 3%-a

 

 

A Kezességi díj pontos mértékét a fenti határértéken belül a Start Garancia Zrt. az adott kezességvállalás iránti igénylés elbírálása során, az ügyfél minősítése és az ügylet kockázati besorolása alapján állapítja meg és arról az Ügyfelet, az igénylés pozitív elbírálása esetén, a kezességvállalásról szóló értesítésben tájékoztatja.

A Kezességi Díj számításának alapja a Start Zrt. kezességvállalásának összege.

Az Ügyfél választhat, hogy a futamidő során félévente előre vagy a futamidő elején a teljes futamidőre vonatkozóan fizeti meg a Kezességi Díjat.

Félévente előre történő díjfizetés esetén a Kezességi Díj első részlete a június 30-áig vagy december 31-éig terjedő időszakra vonatkozik, és az időszak nem lehet rövidebb, mint hat hónap.

A garanciavállalás díjának kiszámítása 365/360 nap figyelembevételével, az alábbi képlet alapján történik:

 

                       garancia összege x garanciadíj (%) x futamidő naptári napokban

garanciadíj =   ————————————————————————————————

   360

 

 

 1. Hitelgarancia Kezességi Díja

 

Garanciaarány a hitel összegének százalékában Kedvezmények nélküli kezességi díj
  0-5  éves futamidő 5-10 éves futamidő
20% 0,8% 1,0%
30% 1,2% 1,5%
40% 1,6% 2,0%
50% 2,0% 2,5%

 

A Kezességi Díj számításának alapja a folyósított hitel teljes összege.

A Kezességi Díj a futamidő elején a teljes futamidőre egy összegben fizetendő.

 

 1. Közbeszerzési Garancia Díja

 

Termék A díj mértéke (féléves díjfizetés esetén)
Közbeszerzési garanciavállalás a garanciavállalás összegének évi 1%-3%-a

 

A Garanciadíj pontos mértékét a fenti határértéken belül a Start Garancia Zrt. az adott kezességvállalás iránti igénylés elbírálása során, az ügyfél minősítése és az ügylet kockázati besorolása alapján állapítja meg és arról az Ügyfelet, az igénylés pozitív elbírálása esetén, a kezességvállalásról szóló értesítésben tájékoztatja.

A Garanciadíj számításának alapja a Start Zrt. kezességvállalásának összege.

Az Ügyfél választhat, hogy a futamidő során félévente előre vagy a futamidő elején a teljes futamidőre vonatkozóan fizeti meg a Kezességi Díjat.

Félévente előre történő díjfizetés esetén a Garancia Díj első részlete a június 30-áig vagy december 31-éig terjedő időszakra vonatkozik, és az időszak nem lehet rövidebb, mint hat hónap.

A garanciavállalás díjának kiszámítása 365/360 nap figyelembevételével, az alábbi képlet alapján történik:

 

 

                     garancia összege x garanciadíj (%) x futamidő naptári napokban

garanciadíj =   ———————————————————————————————-

360

 

 

 1. Közbeszerzési Garanciakeret DíjaA közbeszerzési garanciakeret megállapítása, fenntartása és éves felülvizsgálata díjmentes.

 

 1. Bérleti szerződésekhez kapcsolódó Kauciógarancia és Innovációs és K+F Garancia Díja

 

Garanciadíj A vállalt garancia értékének évi 2,5%-a

 

A Garanciadíj számításának alapja a Start Zrt. kezességvállalásának összege.

Az Ügyfél választhat, hogy a futamidő során félévente előre vagy a futamidő elején a teljes futamidőre vonatkozóan fizeti meg a Garanciadíjat.

Félévente előre történő díjfizetés esetén a Garanciadíj első részlete a június 30-áig vagy december 31-éig terjedő időszakra vonatkozik, és az időszak nem lehet rövidebb, mint hat hónap.

A garanciavállalás díjának kiszámítása 365/360 nap figyelembevételével, az alábbi képlet alapján történik:

 

 

                      garancia összege x garanciadíj (%) x futamidő naptári napokban

garanciadíj =   ———————————————————————————————-

360

 

 

 

 1. Bírálati, Szerződéskötési és Szerződésmódosítási Díj

 

Termék Bírálati díj Szerződéskötési Díj Szerződésmódosítási Díj
Befektetési tőkegarancia
Hitelgarancia
Pályázati kezességvállalás 50.000,- Ft
Munkahelyteremtő beruházási garancia 50.000,- Ft
Bérleti szerződéshez kapcsolódó kauciógarancia 50.000,- Ft
Innovációs és K+F garancia 50.000,- Ft
Közbeszerzési Garancia 50.000,- Ft
Közbeszerzési garanciakeret 50.000,- Ft

 

 

 1. Egyösszegű kedvezményes Kezességi Díj

 

Pályázati kezességvállalás, Munkahelyteremtő beruházási garancia, Bérleti szerződéshez kapcsolódó kauciógarancia, Innovációs és K+F garancia, valamint Közbeszerzési garancia vállalásakor, egyösszegű díjfizetés esetén a futamidő függvényében az alábbi kedvezményes, a teljes futamidőre számított garancia díj százalékában meghatározott díjtételek érvényesek:

 

Futamidő Egyösszegű kedvezményes Kezességi Díj (teljes díj százalékában)
1 és 2 év között 95%
2 és 3 év között 90%
3 és 4 év között 85%
4 év felett 80%

 

 

 1. Késedelmi kamat

 

Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a hátralékos tartozás összegére a Start Zrt. késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat számításának módját az Üzletszabályzat tartalmazza.

A késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:155 §-ában foglaltaknak megfelelően, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

 

 1. A díjak és a késedelmi kamat fizetésének módja

 

Az Ügyfél a Start Zrt-t az Üzletszabályzat és az egyedi garancia, valamint kezesi szerződések alapján megillető díjakat és késedelmi kamatot a Start Zrt. MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10272673-49020010 számlájára történő átutalással köteles teljesíteni.

Jelen Hirdetményben meghatározott díjak kizárólag a Hirdetmény hatályba lépését követően vállalt garanciavállalásokra vonatkoznak.