A vidékfejlesztési projektek megvalósításának gyakorlati kérdései a módosítások tükrében

A Miniszterelnökség tájékoztatót adott ki a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről, módosításokról. A dokumentum iránymutatást tartalmaz többek közt a mérföldkövek módosításával, a változások bejelentésével, a közbeszerzéssel, a támogatási előleggel és a kötelezettségátadással kapcsolatosan.

A pályázatok elbírálásának elhúzódása miatt, valószínűleg a mérföldkövek módosítása és a változás bejelentés minden támogatottat érint, ezért is vált szükségessé könnyítések beépítése. A projektek fizikai befejezésére továbbra is a felhívásban rögzített végső határidő, azaz a Támogató Okirat kézbesítését követő 24 hónap áll rendelkezésre. Az első kifizetési igénylést (az elköltött 10%-ról) 12 hónapon belül kell benyújtani. Nem kell módosítást kezdeményezni, amennyiben az első mérföldkő a Támogatói Okirat kézhezvételéig vagy 2017. december 31. eltelt, ugyanis ebben az esetben a mérföldkövek ütemezése az okirat kézhezvételétől számítottan 6 hónappal meghosszabbodik. Ha ez nem elegendő a pályázó számára, akkor 8 napon belül kérhet további módosításokat.

Amint az a leírtakból is látható, a Támogató igyekszik a határidők módosítását rugalmasan kezelni és az azzal járó adminisztrációt könnyíteni, ugyanakkor a döntés elhúzódásából adódó, a támogatás összegét érintő módosítások korlátozottak. Ez különösen igaz a forrás átcsoportosítására vagy a jóváhagyott összegnél nagyobb támogatás igénylésére. Tehát, ha például az energiahatékonyság javítását segítené elő a támogatás egy része, akkor azt nem lehetséges például új épület építésére felhasználni.

A költségek változását az eszközök, gépek, berendezések esetében három új árajánlattal kell alátámasztani, amely alapján új összköltség kerül megállapításra, ugyanakkor a változtatás a támogatási összeget nem érintheti, tehát ezen esetekben a támogatásintenzitás csökken vagy egyes esetekben a költségmegtakarítás átcsoportosítható. Ugyanez vonatkozik a helyszínváltozásra is, tehát ha a megvalósítás helyszíne fejletlenebb régióba kerül, akkor sem növelhető a támogatás összege, de fejlettebb megvalósítási helyszín esetében a támogatásintenzitás és így a támogatás összege csökken.

Nem igényelnek önálló változás bejelentést, tehát csak a kifizetés igénylésekor kell jelezni a változásokat a módosított árajánlatos tételek esetében, ha az új tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredeti, csak a piaci árat kell három ajánlattal alátámasztani. Ugyanez vonatkozik a szállító vagy kivitelező változására is, tehát árajánlattal kell azt alátámasztani.

A műszaki, szakmai tartalom változását a támogató egyedileg bírálja el, de a kért módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját, nem módosíthat a jogosultsági feltételeken és az újraértékelést követően az egyes pontszámok nem csökkenhetnek a minimum szint alá. A pályázatok értékelése során több rangsor került kialakításra (helyszín, forrás), amelyekhez különböző, a támogathatóságot meghatározó pontszámok tartoznak és az az alapján kialakuló pontozás nem járhat együtt rangsorváltással. Főszabály, hogy a műszaki tartalom módosítása nem érintheti a felhívásban előírt célokat, a vállalt indikátorokat és a tervezett eredményeket.

Kifizetési kérelem benyújtása esetén, az építési költségek elszámolásakor az Építési normagyűjtemény 2017. december 1-től érvényes referencia árainak figyelembevételével lehetséges. Amennyiben az adott tétel nem szerepel az ÉNGY-ben, akkor három, a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes árajánlatot kell benyújtani.

A pályázatban a létszám tartására vonatkozó vállalás annyiban módosul, hogy a bázislétszámot csak a fenntartási szakaszban kell tartani és a növelést is csak a megvalósítást követően kell teljesíteni.

A támogatottak (az őstermelők is), kötelesek a 40 millió forintot meghaladó projektelemek esetében közbeszerzési eljárást lefolytatni. A közbeszerzési eljárás folyamatáról tájékoztatni kell a Hatóságot, amely az eljárást utóellenőrzi és a támogatás (az előleg kivételével), csak az ellenőrzést követően fizethető ki.

Előleg a Magyar államkincstártól az „Előlegfizetési kérelem” benyújtásával igényelhető a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor. Feltétele az előleg összegével megegyező mértékű biztosíték nyújtása, amelynek az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell rendelkezésre állnia.

A jogszabály lehetőséget biztosít a támogatás, azaz a támogatási jogviszonyból eredő kötelezettség átruházására, amennyiben a vevő változatlan feltételekkel folytatja a tevékenységet és a kötelezettségeket is átvállalja. Fontos hangsúlyozni, hogy az átruházáshoz az IH előzetes engedélye szükséges. A támogatást igénylő elhalálozása esetén szintén van lehetőség a támogatás átvételére, azonban ennek különböző formái miatt és a jogosultságok ellenőrzése tisztázása céljából a Hatósággal egyeztetni szükséges.

A leírtak alapján megállapítható, hogy az IH és az Államkincstár igyekszik rugalmasan kezelni a pályázatok elbírálásának elhúzódásából adódóan a pályázókat érintő hátrányos változásokat, egyes esetekben egységesen módosít egyes feltételeket, hogy a támogatottakra minél kisebb adminisztrációs terhet rójon és a tervezett beruházások megvalósuljanak.